Ghidul recenzentului Ghidul recenzentului

 Articolelor supuse spre publicare se trimit în format electronic pe adresa de contact a revistei, afişată pe site-ul de internet al acesteia, cu cel puţin trei luni înainte de apariţia revistei. 
    După primire, editorii asistenţi şi secretarul de redacţie, realizează o evaluare preliminară, în care se urmăreşte, cu prioritate, respectarea următoarelor cerinţe redacţionale:
        - încadrarea tematică a articolelor în profilul revistei;
        - subiect de actualitate, să conţină elemente de noutate, originale;
        - conţinutul ştiinţific al materialului să fie substanţial;
        - articole fără conotaţii politice;
        - articolele nu vor conţine informaţii clasificate;
        - autorii pot publica câte un singur articol/număr;
        - dimensiunea articolului trebuie să fie un număr par de pagini;
        - rezumatul materialului  se va încadra între 100 şi 150 de cuvinte;
        - fiecare lucrare va îngloba cel puţin patru cuvinte cheie;
        - condiţiile de tehnoredactare.
    Articolele care nu îndeplinesc aceste cerinţe sunt returnate primului autor.
    După această evaluare preliminară, secretarul colegiului redacţional depersonalizează propunerile de studii/articole, le indexează şi le transmite spre recenzare către doi referenţi ştiinţifici pe care revista i-a atras pentru fiecare dintre domeniile sale (Management şi Marketing).
Articolele sunt recenzate de experţi în sistemul „peer-review". Referenţii/experţii completează un formular de evaluare (A) şi un referat de recenzie (B).

    A. Formular de evaluare

Caracteristici/criterii
care pot fi aplicate

Punctaj maxim

Punctaj acordat de referent

1.Concizia şi caracterul informativ al titlului;

5

 

2. Relevanţa informaţiei

10

 

3. Structura articolului (rezumat, cuvinte cheie, introducere, conţinut, concluzii)

10

 

4. Stilul de exprimare, ortografia şi punctuaţia

10

 

5. Relevanţa şi utilitatea cercetării

20

 

6. Accesibilitatea şi înţelegerea aserţiunilor

10

 

7. Abandonarea abuzului de citări

10

 

8. Respectarea tuturor elementelor de etică

10

 

9. Etalarea tratamentelor alternative

5

 

10. Accentul pe rezultate, interpretări şi concluzii (nivelul creativităţii)

10

 

    B. Referatul de recenzie trebuie  structurat în patru părţi distincte şi justifică aprecierile făcute în formularul de evaluare. În prima parte se rezumă esenţa lucrării în maximum 5 fraze, dovedindu-se astfel ca referentul a înţeles, cel puţin principial, conţinutul lucrării. În partea a doua sunt evaluate semnificaţia şi obiectivele lucrării. În partea a treia, trebuie evaluată calitatea ştiinţifică a lucrării (metodologie, tehnici, acurateţea rezultatelor, interpretărilor precum şi a prezentării).
    La final, lucrările se ierarhizează într-una din următoarele categorii:

  • studii/articole bune de tipar;
  • studii/articole de reanalizat;
  • studii/articole nepublicabile.

    Pentru articolele de reanalizat, Secretarul colegiului redacţional implică cel de-al treilea referent ştiinţific. Acesta transmite primilor doi referenţi o sinteză a problemelor de formă şi de fond asupra cărora să se pună de acord şi le solicită să redacteze un referat comun.
    În situaţia unui referat comun care conţine recomandarea spre publicare a studiului/articolului cu unele sugestii, cel de-al treilea referent se adresează Secretarului colegiului redacţional. Acesta, după ce a depersonalizat referatul comun al primilor doi referenţi, returnează către autor studiul/articolul împreună cu sugestiile referenţilor şi îi acordă un timp pentru reconsiderarea lucrării.
    Referenţilor li se recomandă să se concentreze pe sugerarea modalităţilor de îmbunătăţire a conţinutului articolelor. Aceştia trebuie să fie precise, constructive, să identifice şi punctele tari, nu doar pe cele slabe. Referenţii vor adopta un ton colegial, arătându-le autorilor respectul cuvenit pentru efortul lor de cercetare.

    Lucrările neacceptate vor fi returnate autorilor cu evidenţierea motivelor respingerii acestora.
    Lucrările acceptate se vor publică în revistă în numărul curent.