Articolele  trimise spre publicare revistei „Arhivele Totalitarismului" trebuie să fie inedite, originale şi redactate în conformitate cu următoarele norme:
 
La momentul trimiterii unui articol către redacţie, autorii trebuie să se asigure că materialul este însoţit de:
o scurtă prezentare a autorului, cu următoarele menţiuni: afiliere instituţională, titluri ştiinţifice şi academice, grade didactice şi ştiinţifice, ultimul volum publicat (unde este cazul);
un scurt rezumat în limba română şi în limba engleză (max. 600 de caractere cu spaţii) şi maximum cinci cuvinte cheie, dar nu mai puţin de trei, în limba engleză.
 
Fisierul conţinând materialul trimis spre publicare trebuie să fie denumit folosind numele autorului şi titlul articolului.
Fişierele text trebuie să fie de tip doc, iar fotografiile în format jpeg.*
Revista Arhivele Totalitasmului manifestă toleranţă zero faţă de încercările de plagiat. Pentru informaţii despre plagiat şi legile sub incidenţa cărora intră acesta, vă rugăm recomandamă să consultaţi următorul material: http://www.fjsc.ro/ro/informatii/206-Ghid-impotriva-plagiatului.
 
 
Dimensiunile şi caracteristicile materialelor trimise spre publicare
 
Studii: maximum 40 000 semne tipografice (fără spaţii)/20 pagini standard. Textele care depăşesc aceste dimensiuni vor fi împărţite în două sau mai multe episoade de către autor, la solicitarea redacţiei. Titlul materialului trebuie să fie descriptiv, concis şi să indice limitele cronologice ale subiectului abordat. Studiile trebuie să conţină subtitluri, o introducere care să conţină stadiul cunoaşterii relativ la subiect,  noutatea şi importanţa cercetării întreprinse, analiza subiectului abordat şi un subcapitol dedicat concluziilor cercetării.
Documente: maximum 40 000 semne tipografice (fără spaţii)/20 pagini standard. Textele de la această rubrică trebuie să conţină o introducere de 2-4 pagini standard, iar documentele trebuie să fie însoţite de titlu (regest), sursa de arhivă şi ilustraţii.
Biografii: maximum 10 000 semne tipografice (fără spaţii)/ 5 pagini standard. Biografiile nu conţin note de subsol, ci o bibliografie selectivă a surselor utilizate. „Arhivele Totalitarismului" încurajează autorii să propună materialul iconografic pentru biografie. Acesta constă într-o fotografie-portret a persoanei căreia îi este dedicată biografia.
Recenzii: maximum 10 000 semne tipografice (fără spaţii)/ 5 pagini standard.
 
Formatare: Times New Roman 12, spaţiere 1,5
 
 


Indicaţii pentru alcătuirea aparatului critic
pentru articolele publicate în limba română
 
 
Studii şi documente
 
Aparatul critic va fi plasat în subsolul paginii şi va fi elaborat în conformitate cu următoarele reguli de citare.
 
 
Fonduri arhivistice
Arhiva (prima menţionare are în vedere numele complet şi abrevierea, urmând ca în continuare să fie menţionată doar abrevierea), Fond, dosar nr., volum, fila.
 
Exemplu:
Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS), Fond Penal, dosar nr. 52, vol. 12, f. 74.
 
 
Volume
Prenumele şi numele autorului, Titlul lucrării, editura, locul apariţiei, anul apariţiei, pagina.
 
Exemplu:
Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2012, p. 70.
 
 
Articole publicate în reviste de specialitate sau în volume colective
Prenumele şi numele autorului, Titlul articolului, în „Titlul revistei", tomul, numărul revistei,  anul, pagina.
 
Exemplu:
Dan Berindei, Preluarea Academiei Române de către regimul totalitar comunist, în „Arhivele Totalitarimului", Anul XIV, nr. 50-51, 1-2/2006, p. 59-81.
 
Prenumele şi numele autorului, Titlul articolului, în Prenumele şi numele autorului, ed./coord., Titlul volumului, editura, locul apariţiei, anul apariţiei, pagina.
 
Exemplu
Janos M. Rainer, A Progress of Ideas: the Hungarian Revolution of 1956, în Dan Cătănuş, Vasile Buga, coord., Lagărul comunist sub impactul destalinizării, 1956, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2006, p. 317-339.


 
 
Articole publicate în ziare
Numele şi prenumele autorului, titlul articolului, în „numele ziarului", data apariţiei.
 
Exemplu: Jan Marek, Poporul Islandei spune: ajunge!, în „Pentru pace trainică, pentru democraţie populară", nr. 14, 6 aprilie 1956, p. 6.
 
Resurse web
Numele site-ului şi data accesării
 
Exemplu: www.totalitarism.ro, 24 aprilie 2012
 

Abrevieri
 
 
În articolele trimise spre publicare, autorii sunt rugaţi să utilizeze următoarele abrevieri:
 
ACNSAS           Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
AHR                „American Historical Review"
AIIAI               „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie A.D. Xenopol", Iaşi
AINST             Arhiva Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului
AMAE             Arhiva Ministerului român al Afacerilor Externe
AMAEF          Arhiva Ministerului Afacerilor Externe francez
AMAI              Arhiva Ministerului Afacerilor Interne
AMR                Arhivele Militare Române
AMB                Arhivele Municipiului Bucureşti
AMJ                 Arhiva Ministerului Justiţiei
ANA                Arhivele Naţionale Arad
ANBZ             Arhivele Naţionale Buzău
ANDJ              Arhivele Naţionale Craiova
ANCT             Arhivele Naţionale Constanţa
ANGL             Arhivele Naţionale Galaţi
ANGR             Arhivele Naţionale Giurgiu
ANIC               Arhivele Naţionale Istorice Centrale
ANIS               Arhivele Naţionale Iaşi
ANBH             Arhivele Naţionale Oradea
ANP                Arhivele Naţionale Piteşti
ANRM             Arhivele Naţionale ale Republicii Moldova
ANSJ               Arhivele Naţionale Sălaj
ANSV              Arhivele Naţionale Suceava
ANTM             Arhivele Naţionale Timişoara
ANTL              Arhivele Naţionale Tulcea
AOSP              Arhiva organizaţiilor social-politice din Republica Moldova
ARUB              Arhiva Rectoratului Universităţii din Bucureşti
ASRI                Arhiva Serviciului Român de Informaţii
ASSC               Arhiva Secretariatului de Stat pentru Culte
AŞRS               „Arhiva pentru ştiinţă şi reformă socială"
AT                   „Arhivele Totalitarismului"     
ATMT              Arhiva Tribunalului Militar Timişoara
AUI                 Arhivele Universităţii din Iaşi
BARAI             Biblioteca Academiei Române - Arhiva istorică
BO                  „Buletinul Oficial"
CPCA              Arhiva Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Camera Deputaţilor                             
DAD               „Dezbaterile Adunării Deputaţilor"
DGFP              Documents on German Foreign Policy
DIA                 Documents on International Affairs
DRSP              Direcţia Regională a Securităţii Poporului
ISISP               Institutul de Studii Istorice şi Social Politice
MO                  „Monitorul Oficial"
OSA                Open Society Archives (Arhivele pentru o Societate Deschisă)
RA                   „Revista arhivelor"
RI                    „Revista istorică"
SE                   „Südost-Europa. Zeitschrift für Gegenwartsforschung"  
SMIC                „Studii şi Materiale de Istorie Contemporană"
 
Pentru articolele redactate în limba engleză, autorii sunt rugaţi să alcătuiască aparatul critic în conformitate cu indicaţiile prezentate în capitolul Manuscript submission guidelines.
 
 
Manuscript submission guidelines
 
The manuscripts submitted for publishing to „Arhivele Totalitarismului"/"Totalitarianism Archives" should be unedited, original and drafted in accordance to the following rules.
 
The submitted article should be accompanied by a short presentation of the author, with the mentioning of institutional affiliation, scientific and academic position, scientific degrees and, if the case, of the most recent published work. Also, the article should contain a short abstract in English (no more than 600 characters, no spaces) and a maximum of 5 keywords, but no less than 3, in English.  
 
The file consisting of the submitted material should be named using the name of the author and article's title.
We strongly encourage the sending of the text in doc format and of the illustrations in jpeg format.
 
 
Length and general characteristics of the submitted articles
 
Studies: maximum 40 000 characters, no spaces/ approximate 20 standard pages. The title of the submitted article should be descriptive, concise and must indicate the chronological limits. The studies must contain subtitles, an introduction presenting the stage of knowledge of the subject, the novelty of the research, the analysis of the subject, and a chapter of conclusions.
Documents: maximum 40 000 characters, no spaces/ approximate 20 standard pages. The texts published under this chapter must consist of the following elements: 2-4 pages of introduction and the documents must be accompanied by titles, the archival source and illustrations.
Biographies: maximum 10 000 characters, no spaces/ approximates 5 standard pages. Biographies do not have footnotes, but at the end of the text the authors are asked to attach a selective bibliography of the sources. „Totalitarianism Archives" encourages the authors to submit with along with the biography also an illustration proposal. This would consist in a photo portrait of the person whose biography is being submitted.
Book Reviews: maximum 10 000 characters, no spaces/ approximate 5 standard pages.
 
Formatting: 12, Times New Roman, 1,5 spacing
 
 
Guidelines for referencing
 
Archives
The first mention of the Archive will consist in the entire name of the Archive, followed by the using of the abbreviated form. The reference for archival resources should consist in the following sequence:
 
Archive-Fund-File-Volume-Page
 
The Archive of the National Council for the Study of the Securitate Archives (ACNSAS), Documentary Fund, file 52, volume 12, p. 74.
 
Books
Author's First and Last Name, Title of the Book (Place of Publication: Publisher, Date of Publication) Page Number(s).
 
 Roy Medvedev, On Soviet Dissent. Interviews with Piero Ostelino ( New York: Columbia University Press, 1985) 1.  
 
Journal or collective volumes
  Author's First and Last Name, "Title of Article", in Title of Journal Volume (Year): Page Number(s).
 
Susan Peck MacDonald, "The Erasure of Language," College Composition and Communication 58, no. 4 (2007): 619.
 
For electronic journals
Author's First and Last Name, "Title of Article", Title of Journal Volume (Year): Page Number(s), date of access, website address.
 
 
Henry E. Bent, "Professionalization of the Ph.D. Degree", College Composition and Communication 58, no. 4 (2007): 141, accessed December 5, 2008, http://www.jstor.org/stable/1978286.
 
Newspapers
 Author's First and Last Name, "Title of Newspaper Article," Title of Newspaper, Date, Edition: Page Number(s).
 
Emily Macel, "Beijing's Modern Movement," Dance Magazine, February 2009, 35.
 
 
Web resources
Name of the website and access date
 www.totalitarism.ro, 24 April 2012
 
 
 
This section has been drafted using the information from Chicago Manual of Style 16th Edition;http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/