Editor de active Editor de active

Ghidul autorului

 

Ghidul autorului

Norme tehnice

pentru redactarea şi prezentarea manuscriselor

Normele tehnice privind prezentarea manuscriselor au fost elaborate având în vedere normele ISI Thomson, cerinţele CNCSIS, precum şi condiţionările impuse de contractele cu bazele de date internaţionale în care este indexată revista. Din punct de vedere lingvistic (ortografic, ortoepic şi de punctuaţie) se aplică normele aprobate de Academia Română, conform DOOM.

Prezentarea unui manuscris spre publicare se poate face dacă lucrarea respectivă nu a mai fost publicată (decât sub formă de abstract sau ca parte a unei lucrări publicate sau a unei teze de doctorat) şi dacă nu este luată în considerare pentru publicare de către altă revistă.

Manuscrisul poate fi luat în considerare de către editor dacă publicarea sa are aprobarea tuturor coautorilor, precum şi pe cea a autorităţilor responsabile din cadrul instituţiei care a coordonat / gestionat lucrarea.

De asemenea, predarea lucrării se face după ce autorii au obţinut toate permisiunile necesare pentru utilizarea materialelor cu copyright, precum figuri, tabele, grafice etc. din alte publicaţii.

Lucrările care au mai fost publicate nu vor fi luate în considerare.

Revista „Audit Financiar" va accepta manuscrise bazate pe prezentări făcute la conferinţele organizate sau sponsorizate de aceasta sau de către CAFR, editorul său.

Forma de prezentare

Manuscrisele se transmit la redacţie pe e-mail la adresa revista@cafr.ro sauprin intermediul platformei Scipio.

Pentru culegerea manuscriselor, care trebuie să conţină în mod obligatoriu semne diacritice, se recomandă folosirea procesorului de texte Microsoft WORD, ca şi a altor componente din pachetul Microsoft Office. Pentru a avea acces la diacriticele limbii române (ă, â, î, ş, ţ) se recomandă utilizarea fontului Times New Roman din garnitura de fonturi extinsă. Se va lucra cu corp de bază de minim 12 pt.

Aranjarea în formatul de revistă tipărită a textului, figurilor şi tabelelor (tehnoredactare şi design) se realizează de către personalul de specialitate al redacţiei.

Structura lucrării

 1. Titlul în limba română
 2. Prenumele şi numele autorilor, cu trimitere cu asterisc în subsolul primei pagini unde vor fi înscrise datele de prezentare ale autorilor, respectiv:
 3. gradul didactic (prof. univ., conf. univ. etc.)
 4. gradul ştiinţific (dr. sau drd.)
 5. profesia (de ex.: auditor financiar, cercetător etc.)
 6. instituţia unde funcţionează
 7. adresa de e-mail
 8. Rezumat în limba română.

Rezumatul, redactat la persoana a III-a plural, sintetizează principalele idei, probleme, propuneri, soluţii cuprinse în articol.

 1. Cuvinte cheie în limba română (4-6 cuvinte sau expresii esenţiale din cuprinsul articolului).
 2. Clasificarea JEL
 3. Titlul lucrării în limba engleză
 4. Rezumatul (abstract), tradus în limba engleză
 5. Cuvinte cheie (Key words), traduse în limba engleză
 6. Textul lucrării.

Materialul va fi împărţit în capitole, subcapitole sau paragrafe, dar nu mai mult de 3 grade de titluri.

Articolul va conţine, obligatoriu:

Introducere pentru punerea în temă şi eventual pentru prezentarea stadiului cercetărilor întreprinse pe plan naţional sau internaţional până la elaborarea lucrării propuse de autori.

Metodologia de cercetare, în care se prezintă aparatul de cercetare utilizat, sondaje etc.

Important! Nu se admit articole cu caracter documentar sau didactic sau în care se preiau şi se reproduc necomentat şi fără referinţe bibliografice diferitele informaţii, idei, teze sau teorii. Opinia autorilor şi propunerile acestora trebuie marcate şi argumentate convingător.

Cuprinsul lucrării

Articolul trebuie structurat logic şi clar, folosindu-se titluri şi subtitluri. Rezultatele cercetării trebuie marcate distinct, la fel şi domeniile de aplicabilitate.

Referinţele bibliografice

Ori de câte ori se prezintă sau se introduc idei, texte, opinii, teorii, metode, grafice, tabele etc. preluate din literatura de specialitate este obligatorie referinţa bibliografică în subsolul paginii respective sau în finalul articolului.

Cerinţa citării sursei în subsol este impusă de sistemul de referinţe al bazelor de date internaţionale din care face parte revista.

Referinţa bibliografică trebuie să cuprindă:

 1. numele şi prenumele autorului (autorilor), în această ordine
 2. titlul lucrării, cu litere italice
 3. capitolul şi pagina de unde s-a citat
 4. editura, ţara şi anul apariţiei lucrării citate
 5. pentru legislaţie se indică:
 6. denumirea actului normativ
 7. numărul şi data emiterii
 8. numărul şi data Monitorului Oficial în care a fost publicat

   f ) pentru sursele bibliografice electronice se indică adresa de site completă până la sursă.

Se recomandă ca bibliografia să cuprindă cât mai multe titluri, din care cel puţin 2-3 autori străini; nu se acceptă citări bibliografice din lucrări mai vechi de 3 ani, decât dacă se referă la tratate fundamentale.

Ordinea prezentării bibliografiei la sfârşitul articolului este:

 • Cărţi şi articole din reviste cu autori
 • Cărţi fără autori
 • Documente guvernamentale
 • Articole din surse electronice şi cărţi pe CD

Citatele ad-litteram din surse, în cuprinsul articolului, se scriu între ghilimele cu caractere italice.

Elaborarea notelor de subsol

Dacă autorii consideră necesar un scurt comentariu, care nu îşi are locul în cursivitatea articolului, acesta poate fi introdus în subsolul paginii respective.

Materialul ilustrativ şi tabelar

De regulă, autorii prezintă manuscrisul în ordinea redactării articolului, inclusiv materialul ilustrativ şi tabelar. Pentru uşurarea tehnoredactării, este recomandat ca graficele sau figurile redactate în alte programe (de ex. MS Excel), să fie anexate şi în forma lor separată de text, împreună cu tabelul de date pe baza căruia au fost construite, în programul în care au fost concepute.

În cazul diagramelor care reprezintă variaţii calitative, pe axele de coordonate (la capete şi în afara desenului) se vor indica doar simbolurile mărimilor în cauză; în schimb, în cazul diagramelor cantitative, axele de coordonate vor cuprinde şi unităţile  de măsură corespunzătoare mărimilor ce variază.

Figurile (diagramele) trebuie să aibă un titlu şi un simbol (de ex: fig. 4), la care se face trimitere în textul articolului.

În ceea ce priveşte materialul tabelar, se va evita ca acesta să depăşească în lăţime formatul paginii de text a revistei. Tabelele trebuie să aibă o prezentare unitară, fiecare să fie numerotat şi să aibă un titlu. Titlul şi numerotarea se scriu drept şi centrat deasupra tabelului.

Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept: Tabelul nr. X.

Dacă există tabele care cuprind note, acestea se vor scrie imediat după tabel.

Atât la materialul ilustrativ, cât şi la materialul tabelar este obligatorie înscrierea sursei, imediat sub materialul respectiv sau cu trimitere în subsolul paginii.

Concluzii

Articolul trebuie să conţină obligatoriu concluzii, care sintetizează rezultatul cercetării şi în care se fac consideraţii privind aplicabilitatea şi, ventual, privind direcţiile de continuare a cercetării respective.

Dimensiunea articolului

Dimensiunea unui articol este admisă în intervalul 7-10 pagini / 2000 caractere grafice cu spaţii pe pagină.

Recunoaşteri (Acknowledgement)

Dacă articolul a fost elaborat în urma unui grant sau proiect de cercetare, autorii pot menţiona acest lucru printr-un text corespunzător (Acknowledgement), redactat în limbile română şi engleză, inclus în finalul articolului.

Evaluarea articolului

După verificarea de rigoare în redacţie asupra respectării normelor tehnice prezentate mai sus, articolul se trimite spre evaluare, în paralel, către cel puţin doi membri din Consiliul Ştiinţific de Evaluare al revistei, în modalitatea double-blind-review, ceea ce înseamnă că evaluatorii nu cunosc numele autorilor şi nici autorii nu cunosc numele evaluatorilor. Detalii, la rubrica „Ghidul evaluatorilor".

Aprecierile Consiliului Ştiinţific de Evaluare sunt:

A. acceptare

B. acceptare cu revizuire

C. respingere.

În cazul B observaţiile şi recomandările se comunică autorului în vederea revizuirii articolului. (Detalii, în secţiunea „Ghidul evaluatorilor")

După acceptarea formei finale, articolul este preluat de redacţie, supus operaţiilor tehnice de corectură şi tehnoredactare în vederea publicării.

Norme etice

Colegiul Editorial Ştiinţific, Consiliul Ştiinţific de Evaluare şi colectivul redacţional nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul articolelor publicate în revistă, care revine exclusiv autorilor. Aceştia trebuie să elimine suspiciunile de fraudă (violarea normelor privind publicarea cercetării originale, publicarea fără aprobarea autorilor, plagiat, publicarea datelor fără indicarea surselor, utilizarea neadecvată a graficelor). Autorii sunt răspunzători pentru o eventuală fraudă în manuscrisul prezentat.

Manuscrisul va fi prezentat redacţiei doar dacă toţi autorii care semnează au văzut şi aprobat versiunea finală şi sunt de acord cu publicarea acestuia.

Dacă manuscrisul este acceptat pentru publicare, toţi autorii trebuie să fie de acord să cesioneze drepturile de autor aferente articolului respectiv către revista „Audit Financiar"

Politică editorială Politică editorială

The Journal is intended to serve those occupationally involved in subjects it covers and through the publication of timely and reliable information in several formats.

Technical papers describe and interpret the results of original investigations. They are significant in their findings and increase the body of knowledge upon which decision-making and policy are based. Of particular interest are topics that are relevant to science and technology issues and problems emerging from contemporary directions in regulatory policy-making.

Notebook papers offer a forum for rapid disclosure of new technical or administrative studies, or for significant comment on previously published papers. Publication of a Notebook paper will not preclude later consideration of a technical paper on the subject. If the Notebook paper is a comment on a previously published paper, the Notebook paper will be published with a reply from the author(s) of the previously published paper.

Review papers synthesize existing research and define problems to be addressed by future research. Reviews should be critical in nature while noting the strengths, weaknesses, and limitations of current knowledge. 

All papers submitted for consideration in the Journal are subject to a minimum of two external peer reviews.

Guidelines for Editorial Decisions

The Journal encourages the submission of manuscripts based on original research that are judged to make a novel and important contribution to understanding the molecular and cellular basis of biological processes. Manuscripts that fall outside these editorial guidelines may be declined without full review.

Ethics

As a condition of publication, all authors must transfer copyright to the Journal. Manuscripts submitted under multiple authorship are reviewed on the assumption that all listed authors concur in the submission and that the final version has been seen and approved by all authors.

Allegations of fraud or misconduct - be they violations of the standard norms for publishing original research, publication without approval of all authors, plagiarism, republication of data used previously without acknowledgement, or inappropriate graphics manipulation - will be investigated thoroughly. If, after due process involving the Journal editors, editorial staff and the Journal Publications Committee, a paper is found to contain ethical violations, it will be rejected or withdrawn and the matter referred to institutional officials.

Authors of papers published in the Journal are obligated to honor any reasonable request by qualified investigators for unique propagative materials that are described in the paper. If computer software programs are developed and used in submitted manuscripts, the programs must be made available to the reviewer upon request. The source code or the program must be made available, either commercially or in downloadable form from the authors, if the manuscript is accepted for publication. The Editors may deny further publication rights in the journal to authors unwilling to abide by these principles.

Publication Policy

Submission of a manuscript implies that the work described has not been published (except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, or thesis); that it is not under consideration for publication elsewhere; and that its publication has been approved by all coauthors and the responsible authorities at the institute where the work was conducted. Submission also implies that the authors have already obtained all necessary permissions for the inclusion of copyrighted materials, such as figures and tables from other publications. Previously published work will not be considered for publication. TheJournal will, however, accept manuscripts based on presentations made at conferences sponsored by the Journal, at the discretion of the Technical Editor-in-Chief.

Page Proofs

Before a manuscript is published, the corresponding or primary author will be required to review and approve page proofs of the manuscript. (Authors will be contacted by e-mail when their proofs are available in PDF format for downloading and printing.) Authors are responsible for checking their proofs for accuracy and for clearly marking any corrections on the proofs. Please note that only major errors can be corrected at the page proof stage. The Journal team assumes no responsibility for data or text errors printed in the Journal if authors do not correct such errors on their proofs. Failure to return proofs promptly, as outlined in instructions provided with the proofs, may delay publication of the manuscript.

Copyright Requirements

If a manuscript is accepted for publication, the authors must agree to reassign the copyright of that manuscript to the Journal (Note: this does not apply to government employees). This allows the Association to perform all standard supplementary functions of publishing inherent to information dissemination, including selling or redistributing reprints, granting to third parties permission for reproducing or reprinting articles, handling requests from abstracting and information centers, and publishing articles online. Note: It is the authors' responsibility to obtain all necessary permissions for the inclusion of copyrighted materials, such as figures and tables from other publications, prior to submitting a manuscript for consideration.

Page Charges and Reprints

Papers published in the Journal are subject to page charges. Payment must be received before manuscripts can be published. In lieu of hardcopy reprints, primary authors will receive a PDF copy of the published paper for limited distribution—rights and limitations will be conveyed along with PDF. Authors interested in hardcopy reprints in booklet format may order them using the form included on the standard page charge invoice (which is e-mailed with proof copies of the manuscript), or by calling the Journal's main office.