MALİYE POLİTİKASININ SOSYAL AMACI: VERGİ YÜKÜNÜN ADALETLİ VE DENGELİ DAĞILIMI ÜZERİNE TÜRKİYE GENELİ ANKET ÇALIŞMASI

ÖZ

Bir ülkenin vergi sisteminin toplum tarafından başarılı kabul edilmesi, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımına bağlıdır. Bu öneminden dolayı, Türkiye’de vergi adaletinin sağlanması anayasal düzeyde dikkate alınan bir olgudur ve maliye politikasının en önemli sosyal amacı olarak kabul edilmektedir. Bu araştırma, vergi adaletinin Türkiye’de hangi düzeyde sağlandığını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, vergi mükelleflerinin yaklaşık üçte ikisi vergi yükünün adaletli ve dengeli bir şekilde dağılmadığına inanmaktadır. Regresyon analizlerinin sonuçlarına göre vergi yükü, kurumsal kalite, kayıtdışı ekonomi, vergi bilinci, vergi ahlâkı, rekabet, kamusal harcamalar, vergi cezaları ve diğer mükellefler böyle bir algının oluşumunda etken olan en önemli faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Vergi adaleti, vergi yükü, vergileme ilkeleri, kurumsal kalite

 

THE SOCIAL AIM OF THE FISCAL POLICY: A SURVEY IN TURKEY ON THE FAIR AND EQUITABLE DISTRIBUTION OF TAX BURDEN

 

ABSTRACT

The community’s successful adoption of the tax system depends on the distribution of the tax burden in a fair and equitable manner. In Turkey, due to the importance of it, ensuring tax fairness is taken in to consideration in the constitutional level and accepted as the most important social aim of fiscal policy. This study was conducted to determine in which level is the tax fairness performed in Turkey. According to results of the survey, almost two-third of the taxpayers believes that the tax burden is not distributed as a fairness and equitable manner. According to results of the regression analyses, the most important factors which are effective on the formation of such a perception are tax burden, institutional quality, shadow economy, tax awareness, tax morale, competition, public expenditures, tax penalties and other taxpayers.

Keywords: Tax fairness, tax burden, the principles of taxation, institutional quality
MALİYE POLİTİKASININ SOSYAL AMACI: VERGİ YÜKÜNÜN ADALETLİ VE DENGELİ DAĞILIMI ÜZERİNE TÜRKİYE GENELİ ANKET ÇALIŞMASI.

Celal Bayar University Journal of Social Sciences

Volum 11 | Număr 1-1 | Publicat la 02/04/2013 | ISSN  1304-4796 | eISSN  2146-2844

Autori:
Yrd. Doç. Dr. İhsan Cemil Demir
Rezumat

ÖZ

Bir ülkenin vergi sisteminin toplum tarafından başarılı kabul edilmesi, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımına bağlıdır. Bu öneminden dolayı, Türkiye’de vergi adaletinin sağlanması anayasal düzeyde dikkate alınan bir olgudur ve maliye politikasının en önemli sosyal amacı olarak kabul edilmektedir. Bu araştırma, vergi adaletinin Türkiye’de hangi düzeyde sağlandığını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, vergi mükelleflerinin yaklaşık üçte ikisi vergi yükünün adaletli ve dengeli bir şekilde dağılmadığına inanmaktadır. Regresyon analizlerinin sonuçlarına göre vergi yükü, kurumsal kalite, kayıtdışı ekonomi, vergi bilinci, vergi ahlâkı, rekabet, kamusal harcamalar, vergi cezaları ve diğer mükellefler böyle bir algının oluşumunda etken olan en önemli faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Vergi adaleti, vergi yükü, vergileme ilkeleri, kurumsal kalite

 

THE SOCIAL AIM OF THE FISCAL POLICY: A SURVEY IN TURKEY ON THE FAIR AND EQUITABLE DISTRIBUTION OF TAX BURDEN

 

ABSTRACT

The community’s successful adoption of the tax system depends on the distribution of the tax burden in a fair and equitable manner. In Turkey, due to the importance of it, ensuring tax fairness is taken in to consideration in the constitutional level and accepted as the most important social aim of fiscal policy. This study was conducted to determine in which level is the tax fairness performed in Turkey. According to results of the survey, almost two-third of the taxpayers believes that the tax burden is not distributed as a fairness and equitable manner. According to results of the regression analyses, the most important factors which are effective on the formation of such a perception are tax burden, institutional quality, shadow economy, tax awareness, tax morale, competition, public expenditures, tax penalties and other taxpayers.

Keywords: Tax fairness, tax burden, the principles of taxation, institutional qualityEvaluarea articolului: