Revista română de drept privat este o revistă cu caracter critic deschisă studiilor, analizelor şi cercetărilor aprofundate consacrate tuturor instituţiilor, de drept material şi procesual, ale dreptului privat.

Pe adresa Redacţiei pot fi trimise articole şi studii de doctrină, comentarii ale unor acte normative interne sau internaţionale din sfera dreptului privat aplicabile în România, dar şi hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, însoţite în mod obligatoriu de comentarii elaborate sub forma unor note aprobative sau critice, bine fundamentate din punct de vedere teoretic şi practic. Toate materialele trebuie însoţite de un aparat critic corespunzător, din care să nu lipsească lucrările fundamentale apărute în ţară şi, în măsura în care sunt relevante pentru studiul respectiv, cele publicate în străinătate.

Articolele şi studiile de doctrină trebuie să constituie examene teoretice aprofundate, având ca obiect instituţii şi norme de un cert interes practic şi care să se remarce prin originalitatea soluţiilor, noutatea argumentării ori, acolo unde este cazul, prin critica, "în premieră", a unor interpretări, teze, orientări devenite tradiţionale în doctrina sau jurisprudenţa române ori străine, după caz.

Vor fi publicate, cu prioritate, studiile solicitate de Colegiul de Redacţie, motiv pentru care distinşii noştri cititori şi, totodată, virtuali colaboratori (de la profesori universitari la simpli pasionaţi ai dreptului), sunt rugaţi să expedieze, din proprie iniţiativă, alte materiale de acest gen doar în măsura în care apreciază că acestea sunt originale sau, după caz, polemice şi se ridică totodată la un nivel ştiinţific comparabil cu studiile şi articolele publicate din iniţiativa Redacţiei.

În ceea ce priveşte jurisprudenţa comentată sau adnotată, hotărârile trebuie să fie definitive şi irevocabile, fiind de preferat ca această situaţie să rezulte chiar din exemplarul trimis. Poate fi publicată şi o hotărâre pronunţată de o instanţă ierarhic inferioară, însă, în acest caz, sunt preferate hotărârile confirmate în căile de atac, în urma unei analize pe fondul cauzei (apelul şi/sau recursul a fost respins ca nefondat).

Pentru a fi însă publicată, hotărârea respectivă trebuie să îndeplinească cel puţin una din următoarele cerinţe: - este pronunţată într-o materie în care instanţele au mai rar ocazia să se pronunţe; - este dată într-o materie susceptibilă de controverse, considerentele hotărârii înseşi putând fi relevante sub acest aspect; - este pronunţată în legătură cu aplicarea unui act normativ de dată mai recentă (de preferinţă în ultimii 3-4 ani); sau, în fine, - constituie expresia unei erori judiciare rezultate dintr-o gravă greşeală în rezolvarea unei probleme de drept. Redacţia îşi rezervă dreptul de a publica studiul sau nota elaborată pe marginea unei hotărâri, însoţite de un alt studiu ori de o altă notă, după caz, care să reflecte opinii juridice diferite (ori concurente) asupra problemei de drept discutate şi să contribuie astfel la dezlegarea acesteia în lumina dreptului pozitiv şi a jurisprudenţei relevante, română sau străină.

Publicarea unui material ori "contra-material" în paginile revistei, indiferent de natura acestuia (studiu, articol, comentariu, notă, etc.) şi de numele, funcţia sau prestigiul autorului, nu angajează decât responsabilitatea acestuia. Redacţia nu înţelege nici să aprobe, nici să dezaprobe tezele sau opiniile ştiinţifice susţinute în paginile revistei, ci doreşte numai să încurajeze dialogul şi polemicile cordiale, astfel încât cititorul să aibă o imagine de ansamblu şi cât mai exactă asupra problematicii discutate, iar chestiunile dezbătute să-şi găsească, pe cât posibil, o rezolvare corespunzătoare, atât în litera, cât şi în spiritul legii şi al principiilor juridice.

Cu speranţa de a stimula participarea activă a cititorilor noştri la elaborarea şi susţinerea revistei, Redacţia îşi afirmă disponibilitatea de a publica studii, articole sau note, critice sau aprobative, după caz, pe marginea unor materiale publicate în numere anterioare. În aceste situaţii, în cazul hotărârilor adnotate, pentru a facilita înţelegerea notei, hotărârea comentată va fi republicată în forma unui extras care să acopere toate problemele de drept analizate în cea de-a doua notă.

Textele care conţin atitudini critice trebuie să respecte întru-totul regulile unei polemici civilizate. Nu vor fi publicate materiale ce conţin referiri la persoana "adversarului", la caracterul, temperamentul sau trecutul acestuia. ori cuprind etichetări fundate pe apartenenţa sa la o anumită şcoală de gândire, clasă socială, organizaţie socială, profesională, culturală, politică, religioasă ori de altă natură.