Journal Home Journal Home

Copertă număr curent
  • Revistă: Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu
  • Editură Editura Academiei Române
  • Redactor şef Anda-Lucia Spânu
  • ISSN 1223-1088
  • eISSN
  • Data ultimului număr N/A
  • Data urmatorului număr N/A

Afişare conţinut web Afişare conţinut web

Colegiul de redacţie

Redactor-şef:

dr. Gabriela Panţel, cercetător ştiinţific III, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu.

Secretar de redacţie:

dr. Anda-Lucia Spânu, cercetător ştiinţific III, Institutul de Cerce­tări Socio-Umane Sibiu.

Colegiul ştiinţific:

prof. univ. dr. Paul Niedermaier, membru corespondent al Academiei Române, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu; prof. dr. h.c. Stefan. Sienerth, Institutul pentru Cultură germană şi istoria Europei de sud-est – Universitatea „Ludwig Maximilian", München; prof. Ph.D. Michael Stevens, Department of Psychology, Illinois  State University, S.U.A.; prof. univ. dr. emerit Victor V. Grecu, Sibiu.

Membri:

prof. univ. dr. Corin Braga, Facultatea de Filologie, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Ion Dur, Facultatea de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu; conf. univ. dr. Didi-Ionel Cenuşer, Department of Foreign Literature, Feng Chia University, Taichung – Taiwan, Facultatea de Litere şi Arte, Universitatea „Lucian Blaga", Sibiu; dr. Sigrid Haldenwang, cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu; prof. univ. dr. Ilie Moise, cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte, Universitatea „Lucian Blaga", Sibiu; prof. univ. dr. Zeno-Karl Pinter, cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu", Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu; dr. Maria Emilia Ţiplic, cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu.

Politica editorială Politica editorială

Recenzarea manuscriselor

Descrierea sistemului peer review

Politica de recenzare

Manuscrisele se trimit în format electronic pe adresa Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, B-dul Victoriei 40 şi vor fi supuse evaluării de către membrii echipei de referenţi ai Anuarului ICSU, grupaţi pe domenii de competenţă, respectiv: istorie, istoria şi teoria literaturii române şi universale, lingvistică, ştiinţe sociale şi politice, filosofie, artă/cultură, cu menţiunea că autorii îşi asumă responsabilitatea asupra conţinutului studiilor. Pentru fiecare articol sunt desemnaţi cel puţin doi recenzenţi, în funcţie de domeniul în care se încadrează lucrarea, care vor selecta, corija sau respinge manus­crisele, pe baza unor criterii ştiinţifice, axiologice şi tematice. Modificările vor fi operate numai cu acordul autorului sau chiar de către acesta, la indicaţia referenţilor. Se urmăreşte, de asemenea, originalitatea temei şi impactul în domeniu. În alegerea peer-review-erilor se va urmări evitarea conflictelor de interese.

Materialele care se încadrează în standardele mai sus menţionate sunt acceptate pentru publicare, departamentul editorial hotărând în ce număr din Anuar pot fi publicate articolele.

 

Informaţii generale

Tipurile de texte care sunt supuse procedurii de recenzare: articole, studii, comunicări ştiinţifice înaintate spre publicare. Celelalte categorii de texte – recenzii, prezentări de cărţi şi reviste, note, biografii, bibliografii, cronici, aniversări, in memoriam – vor fi recenzate dacă redacţia consideră că este necesar.

După acceptarea şi înregistrarea lucrărilor, o primă recenzare este efectuată de către redactorul şef împreună cu membrii colectivului redacţional, prin care se stabileşte:  importanţa tematică, exprimarea clară a ideilor, originalitatea temei, respectarea normelor tehnice (titlu şi rezumat în limba română şi o limbă de circulaţie, keywords, note de subsol, bibliografie), dacă se contribuie la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu etc.

  

Procesul de recenzare

Portofoliul articolelor este gestionat de secretarul general de redacţie, care urmăreşte respectarea regulilor de redactare a lucrărilor.

Toate manuscrisele trimise vor fi citite în redacţie. Aici se va hotărî dacă lucrarea corespunde profilului revistei şi criteriilor generale de recenzare. Lucrările considerate de editori ca inacceptabile pentru profilul revistei sau pentru interesul ştiinţific general vor fi respinse fără a mai fi supuse recenzării externe.

Manuscrisele considerate acceptabile în privinţa interesului potenţial al cititorilor sunt trimise spre recenzare la câte doi recenzori, specialişti recunoscuţi în domeniul abordat de lucrarea respectivă. Editorii iau o decizie privind lucrarea, întemeiaţi pe avizul recenzorilor care pot recomanda una dintre următoarele hotărâri: lucrarea este acceptată în forma propusă; lucrarea trebuie revizuită de către autor, după care se  ia o decizie finală; lucrarea este respinsă în forma dată, cu lămuriri pentru autor pentru o eventuală refacere; lucrarea este respinsă definitiv, deoarece nu se încadrează în criteriile impuse de revistă.

În cazul în care cei doi recenzenţi externi au opinii diferite, se apelează la un al treilea.

În urma încheierii fazelor de recenzare, lucrarea este redirecţionată spre secretarul de redacţie, cu sinteza rezoluţiei peer-review-erilor, iar acesta o trimite redactorului şef (în cazul avizului pozitiv) sau o retrimite autorului, pentru îmbunătăţiri, augmentări sau corecturi.

Decizia finală privind acceptarea sau respingerea unei lucrări pentru publicare revine redactorului şef. În cazul constatării unor forme de plagiat, fabricare de date etc., precum şi a unor erori mari de redactare sau de conţinut, redactorul şef poate decide  singur sau la recomandarea secretarului general de redacţie sau a redactorilor responsabili, respingerea publicării manuscrisului.

O dată cu acceptarea manuscrisului pentru publicare, redactorul şef îl supune atenţiei Colegiului redacţiei, în vederea planificării pentru unul din numerele Anuarului.

 

Selectarea recenzenţilor

Selecţia recenzenţilor se face dintre cercetătorii institutelor Academiei Române, conferenţiari şi profesori universitari, muzeografi şi arhivişti, pe baza reputaţiei ştiinţifice într-un anumit domeniu de interes pentru tematica revistei, capacitatea de expertiză şi de comunicare a cercetătorului (sau cadrului didactic universitar).

 

Păstrarea anonimatului

Pentru o cât mai mare obiectivitate şi pentru independenţa opiniilor, redacţia preferă ca identitatea recenzenţilor să rămână necunoscută autorilor. Din aceleaşi motive, redacţia nu face cunoscute numele autorilor către recenzori. În cazul în care, din motive strict profesionale şi care ar putea contribui la elucidarea anumitor opinii, idei,  recenzentul doreşte să cunoască numele autorului, acesta poate fi dezvăluit.

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Despre Anuar Despre Anuar

Informaţii generale privind Anuarul ICSU Sibiu

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu

al Academiei Române (ISSN 1223-1088) este o publicaţie academică anuală, care apare din anul 1994, când s-a luat hotărârea de a valorifica cercetările privind istoria şi cultura populaţiei româneşti şi germane, în special din spaţiul transilvan. Publicaţia are mai multe secţiuni şi reprezintă un conglomerat al secţiilor ICSU Sibiu, astfel că sumarul ei depăşeşte graniţele unei discipline unice. Studiile publicate abordează, în principal, teme care se circumscriu următoarelor domenii: istorie-arheologie, sociologie, istorie literară şi cultural/lingvistică, literatură/cultură/artă,  etnologie, recenzii şi note de lectură. La aceste rubrici colaborează cercetători ai institutului sibian, dar şi din alte institute, cadre didactice universitare  din România şi din alte ţări. În dorinţa de a-şi contura mai pregnant identitatea, revista acceptă numai articole originale, valoroase, în limbile română, engleză, franceză şi germană, acestea fiind  recenzate de specialişti interni şi externi înainte de a fi publicate, pentru a se asigura îndeplinirea cerinţelor academice.

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu

publică şi comunicările prezentate la sesiunile şi colocviile tematice, naţionale şi internaţionale, organizate anual de Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu. Datorită schimburilor inter-bibliotecare, intermediate de ICSU Sibiu, dar şi de Academia Română, aria de răspândire s-a diversificat, Anuarul fiind prezent în marile biblioteci ale unor prestigioase foruri şi instituţii academice, ştiinţifice şi universitare din ţara noastră, din Republica Moldova şi Germania, preconizându-se, pentru anul 2011, schimburi şi cu instituţii din Asia şi SUA

Contact Contact

Sediul redacţiei: Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Bulevardul Victoriei 40 Sibiu RO-550024

Telefon 0040 269 212604, fax 0040 269 216605, e-mail spanu@icsusib.ro

Anunţuri Anunţuri

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole