Recenzarea manuscriselor

Descrierea sistemului peer review

Politica de recenzare

Manuscrisele se trimit în format electronic pe adresa Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, B-dul Victoriei 40 şi vor fi supuse evaluării de către membrii echipei de referenţi ai Anuarului ICSU, grupaţi pe domenii de competenţă, respectiv: istorie, istoria şi teoria literaturii române şi universale, lingvistică, ştiinţe sociale şi politice, filosofie, artă/cultură, cu menţiunea că autorii îşi asumă responsabilitatea asupra conţinutului studiilor. Pentru fiecare articol sunt desemnaţi cel puţin doi recenzenţi, în funcţie de domeniul în care se încadrează lucrarea, care vor selecta, corija sau respinge manus­crisele, pe baza unor criterii ştiinţifice, axiologice şi tematice. Modificările vor fi operate numai cu acordul autorului sau chiar de către acesta, la indicaţia referenţilor. Se urmăreşte, de asemenea, originalitatea temei şi impactul în domeniu. În alegerea peer-review-erilor se va urmări evitarea conflictelor de interese.

Materialele care se încadrează în standardele mai sus menţionate sunt acceptate pentru publicare, departamentul editorial hotărând în ce număr din Anuar pot fi publicate articolele.

 

Informaţii generale

Tipurile de texte care sunt supuse procedurii de recenzare: articole, studii, comunicări ştiinţifice înaintate spre publicare. Celelalte categorii de texte – recenzii, prezentări de cărţi şi reviste, note, biografii, bibliografii, cronici, aniversări, in memoriam – vor fi recenzate dacă redacţia consideră că este necesar.

După acceptarea şi înregistrarea lucrărilor, o primă recenzare este efectuată de către redactorul şef împreună cu membrii colectivului redacţional, prin care se stabileşte:  importanţa tematică, exprimarea clară a ideilor, originalitatea temei, respectarea normelor tehnice (titlu şi rezumat în limba română şi o limbă de circulaţie, keywords, note de subsol, bibliografie), dacă se contribuie la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu etc.

  

Procesul de recenzare

Portofoliul articolelor este gestionat de secretarul general de redacţie, care urmăreşte respectarea regulilor de redactare a lucrărilor.

Toate manuscrisele trimise vor fi citite în redacţie. Aici se va hotărî dacă lucrarea corespunde profilului revistei şi criteriilor generale de recenzare. Lucrările considerate de editori ca inacceptabile pentru profilul revistei sau pentru interesul ştiinţific general vor fi respinse fără a mai fi supuse recenzării externe.

Manuscrisele considerate acceptabile în privinţa interesului potenţial al cititorilor sunt trimise spre recenzare la câte doi recenzori, specialişti recunoscuţi în domeniul abordat de lucrarea respectivă. Editorii iau o decizie privind lucrarea, întemeiaţi pe avizul recenzorilor care pot recomanda una dintre următoarele hotărâri: lucrarea este acceptată în forma propusă; lucrarea trebuie revizuită de către autor, după care se  ia o decizie finală; lucrarea este respinsă în forma dată, cu lămuriri pentru autor pentru o eventuală refacere; lucrarea este respinsă definitiv, deoarece nu se încadrează în criteriile impuse de revistă.

În cazul în care cei doi recenzenţi externi au opinii diferite, se apelează la un al treilea.

În urma încheierii fazelor de recenzare, lucrarea este redirecţionată spre secretarul de redacţie, cu sinteza rezoluţiei peer-review-erilor, iar acesta o trimite redactorului şef (în cazul avizului pozitiv) sau o retrimite autorului, pentru îmbunătăţiri, augmentări sau corecturi.

Decizia finală privind acceptarea sau respingerea unei lucrări pentru publicare revine redactorului şef. În cazul constatării unor forme de plagiat, fabricare de date etc., precum şi a unor erori mari de redactare sau de conţinut, redactorul şef poate decide  singur sau la recomandarea secretarului general de redacţie sau a redactorilor responsabili, respingerea publicării manuscrisului.

O dată cu acceptarea manuscrisului pentru publicare, redactorul şef îl supune atenţiei Colegiului redacţiei, în vederea planificării pentru unul din numerele Anuarului.

 

Selectarea recenzenţilor

Selecţia recenzenţilor se face dintre cercetătorii institutelor Academiei Române, conferenţiari şi profesori universitari, muzeografi şi arhivişti, pe baza reputaţiei ştiinţifice într-un anumit domeniu de interes pentru tematica revistei, capacitatea de expertiză şi de comunicare a cercetătorului (sau cadrului didactic universitar).

 

Păstrarea anonimatului

Pentru o cât mai mare obiectivitate şi pentru independenţa opiniilor, redacţia preferă ca identitatea recenzenţilor să rămână necunoscută autorilor. Din aceleaşi motive, redacţia nu face cunoscute numele autorilor către recenzori. În cazul în care, din motive strict profesionale şi care ar putea contribui la elucidarea anumitor opinii, idei,  recenzentul doreşte să cunoască numele autorului, acesta poate fi dezvăluit.